Facebook

Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach1. nagroda

Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach 1. nagroda

Opracowanie koncepcji zagospodarowania zieleni parkowej, usług sportowych, terenów dróg publicznych oraz komunikacji rowerowej ujętych w miejscowym planie zagospodarowania terenu ograniczonego ulicami T. Kościuszki, A. Mickiewicza oraz rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach.
Głównym założeniem pracy konkursowej było stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej służącej aktywnej rekreacji i wypoczynkowi poprzez rewitalizację terenów nadrzecznych. Podstawą do decyzji projektowych było wykonanie szeregu analiz, w tym: kompozycyjnych - uwzględniających ciągi, otwarcia i osie widokowe; funkcjonalnych - opartych o maksymalne uszanowanie istniejącego zasobu roślinnego; komunikacyjne - uwzględniające wzajemne powiązania istniejących i planowanych obszarów funkcjonalnych na terenie inwestycji i w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Jednym z podstawowych założeń kompozycyjnych było eksponowanie przestrzeni i obiektów wartościowych krajobrazowo, głównie poprzez rekompozycję i scalenie elementów krajobrazu pochodzenia antropogenicznego mających charakter przypadkowy. Podstawowe analizy w tym zakresie zamieszczono na planszach projektowych. Zespół projektowy podobnie rozwiązał zagadnienia funkcjonalne i komunikacyjne, zwracając szczególną uwagę na podporządkowanie decyzji projektowych atrakcyjność, wygodzie i bezpieczeństwu dzieci różnych grup wiekowych, osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawny. W przypadku dzieci myślą przewodnią było stworzenie przestrzeni umożliwiającej wszechstronny rozwój intelektualny i sprawnościowy. W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych postawiono na jak najdłuższe podtrzymanie tej grupy w najlepszej  kondycji psychoruchowej.

Inwestor: Miasto Suwałki

Zespół projektowy:
arch. arch.: Robert Dawidowski, Dagmara Adamy - Kołodziejska, Kamilla Podkalicka, Ewa Patos, Agata Kasprzak, Łukasz Szczepaniec
arch. arch. krajobrazu: Natalia Maćków, Katarzyna Kowalska

2015

Zobacz nasze wszystkie projekty/realizacje

Pobierz katalog